Prezes Zarządu Spółki TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko: Administratora.

W dziale: Administracji TBS

Wymiar etatu: 1/1

Wymagania:

 1. wykształcenie co najmniej średnie
 2. Preferowany staż pracy w administracji publicznej, samorządowej.
 3. znajomość ustaw, w szczególności: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, kodeksu cywilnego, kpa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE sprawie ochrony danych w osobowych,
 4. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Word, Excel,
 5. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 6. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. redagowanie pism do najemców, bieżąca obsługa interesantów;
 2. sporządzanie treści zaświadczeń stwierdzających stan wynikający z prowadzonej ewidencji

lokalowej lub prowadzonych rejestrów;

 1. bieżące prowadzenie rejestrów tematycznych związanych ze sprawami lokalowymi;
 2. zasiedlanie nowych najemców;
 3. przygotowywanie dokumentów do zasiedlenia (umów, oświadczeń, pism do PGE,PGNiG);
 4. przyjmowanie zgłoszeń o awariach i monitorowanie ich usunięcia;
 5. uaktualnianie danych o lokalach i osobach w nich zamieszkujących;
 6. spisywanie wodomierzy, ciepłomierzy, liczników energii elektrycznej;
 7. administrowanie oraz nadzór nad stanem technicznym lokali mieszkalnych;
 8. przeprowadzanie regularnych kontroli na obiektach, w tym kontrola stanu sanitarno-porządkowego zasobu będącego w zarządzaniu spółki;
 9. sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, miejsc parkingowych, umów dzierżaw;
 10. współpraca ze Strażą Miejską i Policją;
 11. uczestnictwo w wizjach, komisjach odbioru prac remontowych, powykonawczych i
 12. gwarancyjnych w administrowanych budynkach.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 2. pracę u jednego z najbardziej stabilnych pracodawców w Pruszkowie
 3. zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 4. możliwości rozwoju
 5. udział w realizacji misji
 6. udział w tworzeniu przyjaznej i otwartej firmy zarządzającej nieruchomościami w nowoczesny sposób

CV oraz wypełniony kwestionariusz prosimy wysyłać mailem na adres tbszm@tbszm.pl, drogą pocztową na adres siedziby lub osobiście.