OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2024 z dnia 19.06.2024 r.
NA WOLNE STANOWISKO

Prezes Zarządu Spółki TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Koordynator ds. windykacji

Do Spółki: TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.

W dziale: Finansowym
Na stanowisku: Koordynator ds. windykacji
Wymiar etatu:  1/1
Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko Koordynatora ds. windykacji  może być osoba, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 4. Spełnia poniższe warunki:
 1. wykształcenie średnie lub minimum 3 lata stażu pracy popartego praktyczną wiedzą
  z zakresu windykacji,
 2. znajomość ustaw, w szczególności: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, kodeksu cywilnego, kpa, ustawy
  o gospodarce nieruchomościami, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych
  osobowych,
 3. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Word, Excel,
 4. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 5. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy na stanowisku Koordynatora ds. windykacji 
 2. Samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, skrupulatność, sumienność.
 3. Zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie
 4. Komunikatywność, asertywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :

 1. Planowanie pracy pracownikom działu windykacji,
 2. Czuwanie nad przestrzeganiem terminów,
 3. Sporządzanie, ewidencja i wysyłka wezwań do zapłaty,
 4. Podejmowanie mediacji, składanie propozycji ratalnej spłaty zobowiązań, wnioskowanie o pozasądowe rozwiązania sprawy zadłużenia (pisma polubowne art. 187 §1 pkt. 3 KPC),
 5. Przygotowywanie propozycji ugód dotyczących spłaty zadłużeń,
 6. Przygotowywanie kompletów dokumentacji do sądów i komorników – bieżące porządkowanie spraw,
 7. Ewidencja kosztów sądowych, komorniczych, spłat ratalnych etc.,
 8. Obsługa bieżąca otrzymanej korespondencji np. pisemna odpowiedź na pisma dłużników, najemców, otrzymane z Sądu bądź od komorników;
 9. Rejestrowanie w systemie komputerowym wszystkich istotnych zdarzeń związanych z obsługą dłużników,
 10. Przekładanie wniosków dotyczących wypowiedzeń umów najmu z tytułu zadłużenia, przekazywanie informacji Kierownikom o czynnościach komorniczych względem eksmisji,
 11. Odzyskiwanie należności od dłużników, w tym kontaktowanie się z dłużnikami i uzgadnianie terminów uiszczenia płatności, monitorowanie postępów w spłacie długu oraz inicjowanie kroków prawnych w przypadku osób, które nie spłaciły zadłużenia na ustalonych wcześniej warunkach;
 12. Archiwizacja dokumentacji windykacyjnej,
 13. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podjętych działań windykacyjnych do 10-go każdego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału,
 14. Współpraca z Radcą Prawnym Spółki, komornikami, pracownikami UM Pruszkowa, a w szczególności Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców, Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta, USC a także innymi urzędami i instytucjami,
 15. Aktywna współpraca z innymi działami Spółki, dbanie o prawidłowy przepływ informacji,
 16. Wykonywanie innych czynności związanych z windykacją należności, realizacja poleceń przełożonego, Głównego Księgowego oraz Prezesa Zarządu.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
➣ CV oraz kwestionariusz osobowy (przy aplikowaniu na stanowisko);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (na kolejnym etapie rekrutacji);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (na kolejnym etapie rekrutacji);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (na kolejnym etapie rekrutacji).

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna RODO są do pobrania na stronie internetowej www.tbszm.pl

 Planowane zatrudnienie: od miesiąca lipca 2024r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres próbny, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Termin składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w BOK -TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9
 • pocztą na adres: ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków
 • na adres e-mail tbszm@tbszm.pl

w terminie do dnia 15.07.2024r.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.
Aplikacje, które wpłyną do TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Gordziałkowskiego 9, po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.