OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 3/2024 z dnia 04.06.2024r.
NA WOLNE STANOWISKO

TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Do Spółki: TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.

W dziale: Organizacyjno-Gospodarczym
Na stanowisku: Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Wymiar etatu:  1/1 lub ½ etatu
Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych może być osoba, która:
1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

     publicznych.
2. Nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

     umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada nieposzlakowaną opinię.
4. Spełnia poniższe warunki:
a. wykształcenie średnie lub minimum 3 lata stażu pracy popartego praktyczną wiedzą

      związaną z pracą na podobnym stanowisku (umowa o pracę), w tym:

– samodzielne organizowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, w tym w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych,

– udział w pracach komisji przetargowych, pełnienie funkcji przewodniczącego lub sekretarza,

– opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień oraz bieżące wspieranie jednostek organizacyjnych w zakresie procesu udzielenia zamówień,

– monitorowanie zmian obowiązujących przepisów prawa oraz analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych,

– realizacja innych zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych.
b. znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego,
c. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Word, Excel,
d. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
e. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 


Wymagania dodatkowe:

1. Preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, skrupulatność, sumienność.
3. Zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie
4. Komunikatywność, asertywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :
1. Samodzielne przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu     

     o przepisy ustawy-Prawo zamówień publicznych i przepisy

     aktów wykonawczych oraz w zakresie wskazanym w obowiązującym w Spółce

     Regulaminie udzielania zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień

     publicznych i dokumentacji całego postępowania oraz przechowywanie jej w Spółce.

  1. Przekazywanie odpowiednich ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
  2. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie

     internetowej Spółki (we współpracy z Obsługą Informatyczną).

  1. Przekazywanie wykonawcom oraz zamieszczanie na stronie internetowej wyjaśnień,

     odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji Warunków Zamówienia.

  1. Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą

     Odwoławczą.

  1. Sporządzanie sprawozdania z prowadzonych zamówień publicznych i przekazywanie

     Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku

     następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

  1. Sporządzanie oraz aktualizacja planu zamówień publicznych na podstawie planów

     poszczególnych komórek wnioskujących i zamieszczanie go w Biuletynie Zamówień

     Publicznych oraz na stronie internetowej Spółki.

 

 Warunki pracy:

Miejsce pracy: budynek Spółki TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Gordziałkowskiego 9, posiadający windę, ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach.

Stanowisko pracy: bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją grawitacyjną oraz z przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
➣ CV oraz kwestionariusz osobowy (przy aplikowaniu na stanowisko);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (na kolejnym etapie rekrutacji);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (na kolejnym etapie rekrutacji);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (na kolejnym etapie rekrutacji);

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna RODO są do pobrania na stronie internetowej www.tbszm.pl

 

Planowane zatrudnienie: od miesiąca lipca 2024r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres próbny, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Termin składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
· osobiście w BOK -TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.
· pocztą na adres: ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków,

* na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl

 w terminie do dnia 21 czerwca 2024r. do godziny 1200.