TBS Zieleń Miejska w Pruszkowie zatrudni osobę nas stanowisko:

I.Inspektor nadzoru robót budowlanych posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymogi kwalifikacyjne:

– umiejętność podejmowania decyzji

– umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań

– komunikacja pisemna

– znajomość obsługi programów do kosztorysowania.

Zakres zadań:

1) nadzór budowlany nad realizowanymi przez Spółkę inwestycjami i remontami

2) sprawdzanie dostarczanej przez Wykonawców dokumentacji projektowej inwestycji i remontów pod względem m.in. zakresu prac do wykonania, aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów wykonania prac zawartych w dokumentacji na podstawie załączonych do dokumentacji przedmiarów i kosztorysów i ich weryfikacja

3) dokonywanie przeglądów technicznych budynków w zakresie posiadanych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane

4 ) dokonywanie oceny technicznej obiektów budowlanych i ich elementów w tym m.in. placów zabaw

5) kompleksowe rozliczanie robót budowlanych w zakresie inwestycji i remontów

6) nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi w zakresie robót dekarskich i kominiarskich

7) przygotowywanie założeń architektoniczno- technicznych do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawstwa

8) pełnienie funkcji koordynatora w procesach inwestycyjnych i remontowych

9) wykonywanie innych poleceń zlecanych przez bezpośredniego przełożonego i Prezesa Spółki.

Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy.

Kontakt tel. Tomasz Żmuda – sprawy zawodowe: tel. (22) 160 37 31

Małgorzata Ragus – sprawy kadrowe: tel. (22) 160 37 27.