Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o.

Ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków

Tel. 22 160 37 00

e-mail przetargi@tbszm.pl

 

 1. Przedmiot przetargu: samochód osobowy:

Nr rejestracyjny/numer nadwozia:                                                 WPR57077 / TMBAD9NEXD0025804

Rok produkcji:                                                                                     2013

Marka / model / typ:                                                                         SKODA / Octavia III 1.8 TSI MR`13 E5 /

Elegance DSG

Kolor powłoki:                                                                                    Metalic

Data pierwszej rejestracji                                                                 2013/05/07

Wskazanie drogomierza                                                                   127037 km

Okres eksploatacji pojazdu                                                               (13/05/07-24/01/29) 129mies.

Dop. masa całkowita                                                                         1845 kg

Rodzaj nadwozia                                                                                liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa                                                                         z zapłonem iskrowym(wtrysk)

Pojemność / Moc silnika                                                                   1798 ccm / 132kW (179KM)

Doładowanie                                                                                       Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów                 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów                                                                       automatyczna

Rodzaj napędu                                                                                    przedni (4×2)

 

 1. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia  22.03.2024 r. do godziny: 14:00 w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Zamawiającego w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o.,
ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.03.2024 r. godz. 12:00

Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.tbszm.pl

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta na zakup samochodu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta/kupującego

– adres siedziby oferenta/kupującego

– nr PESEL i NIP oferenta/kupującego

– datę sporządzenia oferty

– cenę ofertową i warunki jej zapłaty

– telefon kontaktowy oraz adres e- mail

– oświadczenie, że oferent/kupujący zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).

 

Każdy oferent/kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze w godz.:

poniedziałek  8:00–18:00

wtorek, środa, czwartek 8:00–16:00

piątek 8:00–14:00

w siedzibie w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków,

w zaklejonych kopertach z napisem:

„Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Skoda.

Nie otwierać przed dniem 25.03.2024 r. godz. 12:00

 

 1. Cena wywoławcza: 36 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Sprzedający wystawi Fakturę VAT.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Przedmiot przetargu można oglądać (po wcześniejszym umówieniu się) w siedzibie zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 532 398 007.

Informacji udziela Pan Hubert Pawłowski, Jakub Mróz.

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia oraz zdemontowaniu urządzenia systemu GPS przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 1. Inne informacje.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu.

 

 1. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:

– zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

– nie będzie zawierać danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 5. lub będą one niekompletne, nieczytelne, albo budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 1. O odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta.

 

 1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone: na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Zamawiającego.

 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZIELEŃ MIEJSKA” SPÓŁKA Z O.O., ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNEINIA PRZETARGU W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.