PN.10.2020 – „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrze wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków a zarządzane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z.o.o.”

Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składnia ofert: 14.12.2020 r., godz. 10:00 Termin otwarcia: 14.12.2020 r., godz. 10:15 PN.10.2020 - ogłoszenie o zamówieniu PN.10.2020 - SIWZ z załącznikami PN.10.2020 - informacja z otwarcia...

Rada Nadzorcza Spółki TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki i zobowiązała Zarząd Spółki do zwarcia umowy z firmą audytorską : FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZIELEŃ MIEJSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9 05 – 800 Pruszków www.tbszm.pl tel. (22) 160 37 10 / fax  (22 )  160 37 35   zaprasza biegłych rewidentów...