Czym jest uchyb bilansu zużycia wody.

To różnica (niedobory) pomiędzy ilością wody dostarczaną do budynku , zmierzoną przez licznik główny budynku a sumą wskazań liczników wody zamontowanych w lokalach i pomieszczeniach wspólnych (liczniki indywidualne). W myśl obowiązujących przepisów odchylenia wskazań wodomierzy
do +/- 10% są uznawane za zjawisko mieszczące się w normie. Różnice w pomiarach w budynkach z przestarzałą instalacją mogą wynosić nawet do 15%.

Przyczyna powstawania uchybu wody.

Przyczyną powstawania uchybu są przede wszystkim względy techniczne, między innymi jakość wodomierzy. Te gorszej klasy nie rejestrują małych wycieków w lokalach. Także wiek i jakość instalacji, w których mogą powstawać osady zanieczyszczeń oraz przecieki na zaworach czerpalnych. Duże znaczenie ma również sposób dokonywania odczytów. Odczyty zużyciu wody w poszczególnych mieszkaniach powinny być dokonywane równocześnie z odczytem wodomierza głównego przez MPWiK. Zachowanie jednego terminu nie jest możliwy w budynkach, w których odczyt zużycia jest dokonywany przez mieszkańców albo spisywany przez administratorki. W swojej pracy spotykamy się również z celowym utrudnianiem odczytów przez mieszkańców, cofaniem wodomierzy, kradzieżą wody przed wodomierzem czy obejściami omijającymi wodomierze.

Co możemy zrobić.

Niedoborów nie da się całkowicie wyeliminować, można natomiast
je zminimalizować. Wymaga to współpracy pomiędzy zarządcą/administratorem, a wszystkimi mieszkańcami nieruchomości.

Po stronie zarządcy/administratora należy dokonywanie kontroli stanu technicznego urządzeń pomiarowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, szczególnie w lokalach, gdzie wskazania są rażąco niskie. Po stronie mieszkańców należ dbanie o regularne i staranne podawanie odczytów we wskazanym terminie, zgłaszanie nieprawidłowej pracy licznika czy przecieków w instalacjach. Najskuteczniejszą metodą na zminimalizowanie niedoborów jest zautomatyzowanie odczytu wodomierzy – montaż wodomierzy z nakładką radiową, służącą do zdalnego odczytu. Umożliwia to równoczesny odczyt wszystkich liczników bez konieczności wchodzenia do poszczególnych lokali

Rozliczanie.

Rozliczanie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków, które są ich pochodną we Wspólnotach Mieszkaniowych odbywają się na podstawie regulaminu rozliczeń. Zakłada on, że każdy właściciel wpłaca na poczet tych kosztów comiesięczną zaliczkę, ustalaną na podstawie dotychczasowych zużyć, następnie zaliczki są rozliczane (półrocznie , rocznie, kwartalnie). Przyczyną powstawania uchybu są przede wszystkim względy techniczne, między innymi jakość wodomierzy. Te gorszej klasy nie rejestrują małych wycieków w lokalach. W budynkach wielorodzinnych gdzie, opomiarowane są wszystkie lokale rozliczenie następuje według faktycznego zużycia na podstawie indywidualnych liczników. Natomiast koszty związane z nieruchomością wspólną (wodą gospodarczą) oraz uchybami rozliczane są najczęściej proporcjonalnie (procentowo) do zużyć indywidualnych.

Uchyb bilansu zużycia wody nie jest zjawiskiem nowym. Występuje, od początków pomiarów zużycia wody.