RADA NADZORCZA

SPÓŁKI 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

„ZIELEŃ MIEJSKA” Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9

05 – 800 Pruszków

www.tbszm.pl

tel. (22) 160 37 10 / fax  (22 )  160 37 35

 

zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.  za rok obrotowy 2020 i 2021.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie:

 

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.  za rok obrotowy 2020 i 2021” 

w terminie do dnia 30 października 2020 roku do godziny 12.00”

 

Oferta składana pocztą lub przesyłką kurierską jest uważana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i godziny wskazanych

w zdaniu poprzednim.

 

Oferta powinna zawierać :

 • dane oferenta wraz z podpisami osób działających w jego imieniu;
 • aktualny odpis KRS lub innego rejestru;
 • informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych
 • warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • wykazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm, w tym

towarzystw budownictwa społecznego;

 • proponowaną cenę netto uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań za rok obrotowy 2020 i rok obrotowy

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 5.11.2020 r., w siedzibie Spółki.
 2. Wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 12.11.2020 r.
 3. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Wymagany termin zakończenia badania za rok obrotowy 2020 do dnia 30.04.2021 r., za rok obrotowy 2021 do dnia 30.04.2022 r.
 5. Informacji potrzebnych do przygotowania oferty udziela główna księgowa Iwona Stępień 539 140 214, e-mail: iwona.stepien@tbszm.pl

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

 Rada Nadzorcza Spółki TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki i zobowiązała Zarząd Spółki do zwarcia umowy z firmą audytorską : FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.