Przetarg na sprzedaż nr 1/2024

Dotyczy: Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego: SKODA / Octavia III 1.8 TSI MR`13 E5 / Elegance DSG.

Zamawiający informuję, iż w ogłoszeniu w pkt. 2 „Przedmiot przetargu: samochód osobowy”, w informacji o roku produkcji nastąpił błąd. Rok produkcji samochodu to rok 2013.

W związku z powyższym zostaje przedłużony termin na złożenia ofert.

Złożenie oferty do dnia  29.02.2024 r. do godziny: 16:00 w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Zamawiającego w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.03.2024 r. godz. 12:00

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o.

Ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków

Tel. 22 160 37 00

e-mail przetargi@tbszm.pl

 

 1. Przedmiot przetargu: samochód osobowy:

Nr rejestracyjny/numer nadwozia:                                                  WPR57077 / TMBAD9NEXD0025804

Rok produkcji:                                                                                     2007 2013

Marka / model / typ:                                                                         SKODA / Octavia III 1.8 TSI MR`13 E5 /

Elegance DSG

Kolor powłoki:                                                                                     Metalic

Data pierwszej rejestracji                                                                  2013/05/07

Wskazanie drogomierza                                                                    127037 km

Okres eksploatacji pojazdu                                                               (13/05/07-24/01/29) 129mies.

Dop. masa całkowita                                                                          1845 kg

Rodzaj nadwozia                                                                                 liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa                                                                         z zapłonem iskrowym(wtrysk)

Pojemność / Moc silnika                                                                   1798 ccm / 132kW (179KM)

Doładowanie                                                                                       Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów                 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów                                                                       automatyczna

Rodzaj napędu                                                                                    przedni (4×2)

 

 1. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia  26.02 2024 r. do godziny: 18:00 29.02 2024 r. do godziny: 16:00 w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Zamawiającego w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.02.2024 r. godz. 12:00 01.03.2024 r. godz. 12:00

Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.tbszm.pl

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta na zakup samochodu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta/kupującego

– adres siedziby oferenta/kupującego

 – nr PESEL i NIP oferenta/kupującego

– datę sporządzenia oferty

– cenę ofertową i warunki jej zapłaty

 – telefon kontaktowy oraz adres e- mail

– oświadczenie, że oferent/kupujący zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).

 

Każdy oferent/kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze w godz.:

poniedziałek  8:00–18:00

wtorek, środa, czwartek 8:00–16:00

piątek 8:00–14:00

w siedzibie w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków,

w zaklejonych kopertach z napisem:

„Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Skoda.

Nie otwierać przed dniem 27.02 2024 r. godz. 12:00 01.03 2024 r. godz. 12:00

 

 1. Cena wywoławcza: 36 000 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Sprzedający wystawi Fakturę VAT.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Przedmiot przetargu można oglądać (po wcześniejszym umówieniu się) w siedzibie zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 532 398 007.

Informacji udziela Pan Hubert Pawłowski, Jakub Mróz.

 

 1. Wybór oferenta/kupującego:

Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia oraz zdemontowaniu urządzenia systemu GPS przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 1. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:

 – zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

– nie będzie zawierać danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 5. lub będą one niekompletne, nieczytelne, albo budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 1. O odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta.

 

 1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone: na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Zamawiającego.

 

 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZIELEŃ MIEJSKA” SPÓŁKA Z O.O., ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI ZE SPRZEDAZY SAMOCHODU W DOWOLNYM MOMENCIE.