OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2024 z dnia 07.05.2024 r.
NA WOLNE STANOWISKO

Prezes Zarządu Spółki TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Administrator

Do Spółki: TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.

W dziale: Administracji
Na stanowisku: Administrator
Wymiar etatu:  1/1
Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko Administratora może być osoba, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 4. Spełnia poniższe warunki:
 1. wykształcenie średnie lub minimum 3 lata stażu pracy popartego praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania (administrowania) nieruchomościami,
 2. znajomość ustaw, w szczególności: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, kodeksu cywilnego, kpa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE sprawie ochrony danych w osobowych,
 3. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Word, Excel,
 4. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 5. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy na stanowisku Administratora Wspólnot Mieszkaniowych 
 2. Samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, skrupulatność, sumienność.
 3. Zaangażowanie, dociekliwość, pracowitość, spostrzegawczość, zorganizowanie
 4. Komunikatywność, asertywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy w szczególności :

 1. redagowanie pism do najemców, bieżąca obsługa interesantów;
 2. przygotowywanie wzorów uchwał, regulaminów, statutów,
 3. prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników;
 4. organizacja zebrań WM – w tym zebrania sprawozdawczego, które odbywa się co najmniej raz w roku, zapewnienie lokalu, zawiadomienie właścicieli lokali o ich terminie, miejscu i celu zebrania, obsługa zebrań poprzez ich prowadzenie, protokołowanie, zbieranie głosów nad uchwałami a następnie poinformowanie właścicieli o podjętych uchwałach,
 5. kontrola konserwacji bieżącej w częściach wspólnych budynków oraz instalacjach np. instalacja ciepłej wody, elektryczna, domofonowa itp.
 6. bieżące prowadzenie rejestrów tematycznych związanych ze sprawami lokalowymi;
 7. zasiedlanie nowych najemców;
 8. wypełnianie części wniosków osób ubiegających się o najem lokali, zamianę z mieszkaniowego zasobu gminy Pruszków i innych spraw;
 9. przygotowywanie dokumentów do zasiedlenia (umów, oświadczeń, pism do PGE,PGNiG);
 10. przyjmowanie zgłoszeń o awariach i monitorowanie ich usunięcia;
 11. uaktualnianie danych o lokalach i osobach w nich zamieszkujących;
 12. spisywanie wodomierzy, ciepłomierzy, liczników energii elektrycznej;
 13. administrowanie oraz nadzór nad stanem technicznym lokali mieszkalnych;
 14. przeprowadzanie regularnych kontroli na obiektach, w tym kontrola stanu sanitarno-porządkowego zasobu będącego w zarządzaniu spółki;
 15. sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, miejsc parkingowych, umów dzierżaw;
 16. współpraca z Urzędem Miasta, Strażą Miejską i Policją;
 17. uczestnictwo w wizjach, komisjach odbioru prac remontowych, powykonawczych i gwarancyjnych w administrowanych budynkach.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV oraz kwestionariusz osobowy (przy aplikowaniu na stanowisko);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (na kolejnym etapie rekrutacji);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (na kolejnym etapie rekrutacji);
➣ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji(na kolejnym etapie rekrutacji).

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna RODO są do pobrania na stronie internetowej www.tbszm.pl

 

Planowane zatrudnienie: od miesiąca lipca 2024r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres próbny, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Termin składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w BOK -TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9
 • pocztą na adres: ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków
 • na adres e-mail tbszm@tbszm.pl

w terminie do dnia 06.06.2024r.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu.
Aplikacje, które wpłyną do TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ulicy Gordziałkowskiego 9, po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.