TBS.27.2022: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 3 – go Maja 52 w Pruszkowie na działkach nr ew. 72/3, 71/9, 71/6, 71/1 obr. 0

Data przetargu: 28.12.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 200 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3fb84e7-8041-11ed-94da-6ae0fe5e7159 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00505740

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje