TBS.7.2021 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie: modernizacji pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalowej 18 w Pruszkowie.

Data przetargu: 24.09.2021 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f01f6701-1084-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00173970/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 140 000,00 brutto.