Przedmiot: Remont budynku zabytkowego Pałacyku Sokoła objętego ochroną konserwatorską i wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie.

Data przetargu: 15.04.2021 r.

Identyfikator postępowania: 41230dba-24a4-465f-b2ed-25ae98f1f363

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020666/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/