TBS.7a.2021 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie: modernizacji pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalowej 18 w Pruszkowie.

Data przetargu: 13.10.2021 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d25043d-2020-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00193847/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje