TBS.5.2021 – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie – Etap I.

Data przetargu: 07.10.2021 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d91dead5-1b76-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00188134/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje