TBS.18a.2021: Usługi w zakresie: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Data przetargu: 10.01.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-332f0acf-6305-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00326607/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 540 000,00 zł.