TBS.2.2022: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 27.01.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a50c83dc-792e-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026303/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 600 000,00 zł.