TBS.23.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3 go Maja 52 w Pruszkowie na działkach nr ew. 72/3, 71/9, 71/6, 71/1 obr. 09

Data przetargu: 15.11.2022 r.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 200 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cddd9a8-5689-11ed-9171-f6b7c7d59353
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414456/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=Pruszk%C3%B3w