TBS.3.2022: Usługi w zakresie: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Data przetargu: 27.01.2022 r

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-151e7e54-792a-11ec-83b1-bea871b78b5b

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026183/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 540 000,00 zł.