TBS.7a.2022: Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie

Data przetargu: 22.06.2022 r.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 1 100 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c53f3946-e597-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196040/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje