TBS.7.2022: Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie

Data przetargu: 26.05.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 1 100 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-74b90033-d038-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150559/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje