TBS.8a.2022: Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 go Maja 49 w Pruszkowie

Data przetargu: 30.05.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 600 000 zł.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-594e97ce-d28c-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157194/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje