TBS.8.2022: Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 go Maja 49 w Pruszkowie

Data przetargu: 10.05.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 600 000 zł brutto

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a9685aa-c20d-11ec-aa46-6a814e8de928
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130812/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje